تهیه وتدوین برنامه عملیاتی سالانه تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه
تهیه،نگهداری وارسال آخرین دستورالعمل ها،آیین نامه ها وبخشنامه های مرتبط و اصله از وزارت بهداشت
تعامل نزدیک با گروه تغذیه بالینی در ستاد وزارت بهداشت
همراهی با تیم بازرسی،نظارت وارزشیابی بیمارستان ها وتکمیل سنجه ها وچک لیست تخصصی تغذیه
همراهی باتیم بازرسی ،نظارت وارزشیابی دفاتر مشاوره تغذیه ورژیم درمانی وتکمیل سنجه ها وچک لیست تخصصی تغذیه
مشارکت وهمکاری بابخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه (نظارت واعتبار بخشی امور درمان،ارزشیابی مراکز درمانی و...)
تعامل نزدیک با بخش تغذیه بیمارستان ها ودفاتر مشاوره تغذیه تحت پوشش
شناسایی ونظارت بر محلول های تجاری تغذیه ای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش
شرکت فعال در دوره هاونشست های آموزشی– مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت وسایر دوره ها به منظور روز آمد کردن دانش ومهارت های مورد نیاز
تهیه متون آموزشی مورد نیاز در خصوص تغذیه در بیماری های شایع در منطقه
نظارت بر مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستان ها
برنامه ریزی و اجرای دوره ها وکارگاه های آموزشی جهت کارشناسان تغذیه وسایر پرسنل مرتبط در بیمارستان های تحت پوشش
برنامه ریزی و برگزاری دوره هاونشست های آموزشی جهت کارشناسان تغذیه دفاتر مشاوره تغذیه ورژیم درمانی تحت پوشش
پیاده سازی واجرای دستورالعمل ها،آیین نامه ها وبخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش
بررسی وبرآورد تجهیزات مورد نیاز وپیگیری ایجاد دسترسی در مراکزدرمانی تحت پوشش
سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش 
سرپرستی ،نظارت وارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه دفاترمشاوره تحت پوشش
ارائه بازخورد از بازدیدهای صورت گرفته به بیمارستان ها ودفاتر مشاوره تغذیه
بررسی گزارشات بخش تغذیه بیمارستان های تحت پوشش وارسال بازخورد های دوره ای (ارئه گزارش – روند تغییر شاخص هاو...) به معاونت درمان وزارت بهداشت
  
   
   
   
   

تعداد بازديد اين صفحه: 3926
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26993871 تعداد بازديد زيرپورتال: 77700 اين زيرپورتال امروز: 72 سایت در امروز: 5094 اين صفحه امروز: 2